Aktuellt

 Vi förbereder vallfärden 2020 - se Vallfart

Det planeras även utbildningar för lekmän som kan fira Ordets gudstjänst, samt där det är möjligt dela ut Heliga Kommunionen.
Om du är intresserad, tala med din kyrkoherde, som sedan kan tala med dekanen om eventuell gemensam utbildning för dekanatets församlingar!

Om lekmannaledda gudstjänster:

Ur Oremus:

GUDSTJÄNST I PRÄSTS FRÅNVARO
Introduktion
Firandet av eukaristin eller mässan är centrum i Kyrkans och varje försam
­
lings liv. Genom att samlas och under lovsång och bön lyssna till Guds ord
och fira eukaristins offer byggs Kyrkan ständigt upp och manifesteras som
Kristi kropp och Guds folk. I enlighet med Kyrkans universella tradition
hör söndagens firande av eukaristin till det mest grundläggande i Kyrkans
liv. Utan firandet av den kan varken Kyrkan i stort eller den lokala försam
­
lingen tänkas. Eukaristifirandet måste ledas av en präst.
Ibland inträffar det att ingen söndagsmässa kan firas och att det inte
är möjligt för församlingens eller ordenskommunitetens medlemmar att
uppsöka en närbelägen kyrka där eukaristin firas. Denna situation är extra
­
ordinär och utgör alltid ett temporärt nödläge. Även i den situationen bör
emellertid den lokala församlingen ges möjlighet att samlas på söndagen.
Eftersom ingen präst är närvarande kan ingen predikan hållas, och euka­
ristins måltid och offer kan inte firas. Men man kan ändå samlas, lyssna till
bibeltexterna för innevarande dag under kyrkoåret, lovsjunga och be. I den
mån stiftets biskop finner det lämpligt och det finns en kommunionutdelare
med utbildning och biskopens uppdrag, kan även kommunionen utdelas
vid en sådan gudstjänst. Det är emellertid inte självklart att en sådan sön­
dagsgudstjänst skall innehålla utdelning av kommunionen, som egentligen
hör omedelbart samman med själva firandet av eukaristin.
Denna form av gudstjänst kallas här »söndagsgudstjänst i prästs från­
varo«. Sådana gudstjänster skall alltid betraktas som en nödlösning, som skall
väcka och inte försvaga deltagarnas längtan efter mässan. Så snart en präst –
om så en präst på tillfälligt besök – är närvarande skall mässan firas.
En söndagsgudstjänst i prästs frånvaro kan antingen gestaltas som en
Ordets gudstjänst – se ordningarna nedan – eller ta formen av en tidebön,
företrädesvis laudes eller vesper i vilken man infogar söndagens läsningar.
Om gudstjänsten firas som en Ordets gudstjänst, skall den utformas i enlig
­
het med ordningen nedan.
Gudstjänstansvarig
Ingen deltagare i en gudstjänst där endast lekmän deltar utgör gudstjäns­
tens egentliga ledare. Uppgifterna i gudstjänsten skall fördelas på flera olika
personer, så att inte missförståndet kan uppstå att en lekman ersätter präs­
ten i dennes uppgift som ledare av Kyrkans offentliga gudstjänst. Ansvaret
för att organisera och leda gudstjänsten tillkommer, under kyrkoherdens
överinseende, dem som har biskopens formella uppdrag att vara kommu­
nionutdelare. Om en diakon kan medverka är det honom det tillkommer att
leda gudstjänsten. Han leder då församlingens bön, förkunnar evangeliet,
håller predikan och delar ut kommunionen.
Gudstjänst på söndagar
En söndagsgudstjänst i prästs frånvaro måste också ha en markant annor­-
lunda ordning och utformning än mässan. Den får inte gestaltas så att den
kan förväxlas med mässan, och den skall inte ha några inslag som är typiskt
för mässan. Den får till exempel inte utformas så att man firar en hel mässa
och enbart utelämnar predikan och den eukaristiska bönen.

Gudstjänst på vardagar
Vardagsgudstjänster i prästs frånvaro med utdelning av den heliga kom­
munionen skall inte förekomma annat än i undantagsfall. »Stiftets biskop,
som exklusivt beslutar om sådana frågor, [skall] inte utan vidare ge tillstånd
till att sådana gudstjänster hålls på vardagar, i synnerhet inte gudstjänster
med utdelning av den heliga kommunionen. Så skall särskilt inte ske på
platser där det är möjligt eller skulle vara möjligt att fira mässan föregående
eller kommande söndag.« Det får framför allt inte ske som en normal ersätt­
ning för vardagsmässan.
Denna regel gäller för både församlingar och ordenskommuniteter.
Det är önskvärt att mässan firas även på vardagar, men vardagsmässan får
alltså inte annat än i undantagsfall ersättas av gudstjänst i prästs frånvaro
med utdelning av kommunionen, om församlingen eller kommuniteten i
fråga har tillfälle att fira mässan på söndagen. Om det finns starka skäl, kan
biskopen ge tillstånd till firande av en ordets gudstjänst i prästs frånvaro
på vardagar. Normalt bör dock vardagsgudstjänster i prästs frånvaro ha
tidebönens form. När tidebönen utgörs av laudes eller vesper kan om man
så vill ge den en fylligare utformning med någon av mässans läsningar för
innevarande dag i stället för den förutsedda korta läsningen. Om biskopen
i något fall gett tillstånd till utdelning av kommunionen på vardagar, kan
även kommunionutdelningen äga rum i anslutning till laudes eller vesper.

Gudstjänstens innehåll
Följande kortfattade beskrivning av gudstjänstens innehåll skall uppfattas
som komplettering och förtydligande av vad som framgår av själva guds­
tjänstordningen nedan.
»Om en diakon leder gudstjänsten, uppträder han vid hälsningarna,
bönerna, evangelieläsningen, predikan, kommunionutdelningen och guds­
tjänstens avslutning så som det tillkommer honom i kraft av hans ämbete.
Han bär den liturgiska dräkt som motsvarar hans ämbete (alba och stola,
eventuellt också dalmatika) och sitter på prästens stol.«
»En lekman som leder gudstjänsten uppträder som en bland många
likar, dvs. så som i tidebönen när den hålls utan vigd ämbetsbärare [...]
Han/hon får inte använda de speciella ord som tillkommer präst eller dia­
kon, t.ex. salutationer – särskilt ’Herren vare med er’ – eller utsändningen
i gudstjänstens slut. [...] Lekmannen [man eller kvinna] skall bära kläder
som inte är opassande för den uppgift som han/hon utför, eventuellt en
klädnad som är föreskriven av biskopen.« Som regel bär man en diskret och
vårdad civil klädsel som inte drar uppmärksamheten från uppgiften – alltså
varken alltför vardaglig eller alltför elegant.
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.